Stadgar

§ 1 Namn
Partiets namn är “Partiet Vändpunkt”.


§ 2 Ändamål
Partiet har till ändamål att bedriva politisk verksamhet i enlighet med antagna program och
beslut.


§ 3 Medlemskap
A. Personer som vill driva politik i enlighet med partiets program och stadgar samt har betalat den fastställda medlemsavgiften beviljas medlemskap i partiet.
B. Vid beviljat medlemskap i partiet så blir man automatiskt medlem i distrikt och
lokalavdelning om sådana finns.
C. Medlemmar kan inte vara med i flera lokalavdelningar eller distrikt.
D. Medlem erlägger för varje kalenderår en av kongressen fastställd medlemsavgift.


§ 4 Organ
Partiets organ är kongressen, medlemsombuden, styrelsen, valberedningen och revisorerna.


§ 5 Kongressen
A. Partiets högsta beslutande organ är kongressen, som hålls mellan 15 februari och
sista maj varje år. Under år 2019 kan partiets första kongress genomföras vilken tid
på året som helst.
B. Kallelse till kongressen skickas via e-post senast 3 månader före mötet.
C. Under perioden av 6 veckor före kongressen och fram till kongressen ska alla frågor
och dokument, som ska behandlas på kongressen, ligga tillgängliga på hänvisad
digital plattform för debatt. Om en fråga lyfts av styrelsen efter denna tidpunkt kan det
med två tredjedelars majoritet av kongressen tas upp till behandling.
D. Den digitala plattform som används bestäms av styrelsen och det är styrelsen som
ansvarar för att dokumenten finns på plattformen.
E. På denna plattform ska alla medlemmar kunna kommentera väckta frågor och
motioner. Motionsrätt till kongressen har varje medlem, distrikt och lokalavdelning.
F. För att en motion ska behandlas av kongressen krävs att den får stöd från ett distrikt,
en lokalavdelning eller att motionen stöds av minst tio medlemmar.
G. I det fall fler än 50 motioner lämnas in kan styrelsen besluta att endast de 50
motioner med flest medlemmar som stödjer dem behandlas. Motion skall vara
styrelsen tillhanda senast 10 veckor före mötet.
H. Det maximala antalet deltagare på kongressen bestäms minst 6 veckor i förväg av
styrelsen.
I. Kongressen kan helt eller delvis vara till självkostnadspris. Styrelsen har möjlighet att
besluta om ett system för reseutjämning.
J. Medlemmar som har träffat en lokal företrädare för ett informationsmöte har tillträde
till kongressen.

K. Med lokal företrädare menas person utsedd att hålla i informationsmöte av lokal eller
regional styrelse eller, om sådan saknas, styrelse för riksorganisationen.
L. Om antalet anmälda till kongressen överstiger det maximala antalet som bestämts i
förväg av styrelsen, kan deltagare väljas ut slumpmässigt. Styrelsen kan alternativt
välja att öka antalet kongressdeltagare.
M. I deltagande på kongressen ingår röst-, yttrande- och förslagsrätt. Styrelsens
ledamöter har yttrande- och förslagsrätt vid kongressen. Deltagare som under
kongressperioden har ingått i styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.
N. Förtroendevalda i riksorganisationen och kongressfunktionärer har garanterat
deltagande på kongressen.
O. Om mer än hälften av medlemmarna ingår i distrikt, kan styrelsen besluta att övergå
till att utse deltagarna till kongressen genom ett ombudssystem istället för enligt J-L
ovan.
P. Nomineringsrätt till organisationens riksorgan har alla medlemmar, distrikt och
avdelningar. Kandidater till talesperson och huvudsekreterare behöver stödjas av
minst tjugo medlemmar. Kandidater till styrelsen och till medlemsombud behöver
stödjas av minst tio medlemmar.
Q. Extra kongress hålls när styrelsen eller 20% av medlemmarna så begär. Endast
ärende upptaget i kallelse får behandlas på extra kongress. Kallelsetiden för extra
kongress är 4 veckor och tid för att göra dokument tillgängliga enligt C ovan en
vecka.
R. Kongressen ska behandla bl a följande frågor:
● Styrelsens verksamhetsberättelse
● Resultat-‚ och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
● Revisionsberättelse
● Ansvarsfrihet för styrelsen
● Val av politisk ledare
● Val av huvudsekreterare
● Val av övriga styrelseledamöter
● Val av medlemsombud
● Val av valberedning
● Val av revisorer
● Fastställande av verksamhetsplan, budget för verksamhetsåret och
medlemsavgift
● Till kongressen lagda propositioner från styrelsen och väckta motioner

§ 6 Styrelsen
A. Styrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna och ska leda
partiets arbete. En del beslut (se avsnitt om det under §13) måste ske genom
medlemsomröstningar.
B. Styrelsen består förutom av talespersonen och huvudsekretaren av upp till 12
personer och väljs av kongressen på tre år, en tredjedel åt gången. Ska en större del
än en tredjedel väljas väljs en tredjedel på ett år, en tredjedel på två år och en
tredjedel på tre år. Vilka som får vilken längd i styrelsen utses genom lotten.

Talespersonenoch huvudsekreterare är en del av styrelsen, väljs före övriga
styrelsen och räknas utöver detta.
C. Sammankallande för styrelsen är huvudsekreteraren. Huvudsekreteraren ska
samordna styrelsens arbete och har ansvar för att styrelsens administrativa arbete
fungerar.
D. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid
lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst.
E. Maximalt en tredjedel av ledamöterna i styrelsen får samtidigt vara arvoderade
politiker på halvtid eller mer. Talespersonen och huvudsekreteraren räknas inte med i
detta. Om, efter att någon påbörjat ett uppdrag som arvoderad politiker på halvtid
eller mer, antalet blir för högt, får ändå alla ledamöter sitta kvar till nästa kongress.
F. Om ledamot avgår från styrelsen fylls posten på nästa kongress.Om en tredjedel
eller fler av styrelsens ledamöter avgår, kallas till extra kongress om inte nästa
ordinarie kongress är inom en månad.
G. Styrelsens möten är i normalfallet öppna för medlemmar. Revisor och
medlemsombud har alltid rätt att närvara och yttra sig. Styrelsen har rätt att
adjungera till mötet. Protokoll, som utvisar närvarande, behandlade ärenden och
beslut ska föras och göras tillgängliga för medlemmarna.
H. Under partiets grundandefas till och med den första ordinarie kongressen har
styrelsen möjlighet att fyllnadsvälja ledamöter i styrelsen och valberedningen.

§ 7 Medlemsombud
Medlemsombuden består av en grupp på tre till fem personer och väljs av kongressen på ett
år. Medlemsombudens uppgift är att tillsammans för medlemmarnas räkning granska att
styrelse, talesperson och riksdagsgrupp följer partiets ändamål och partiets program under
styrelsens och riksdagsgruppens möten. Medlemsombuden har yttranderätt och rätt att lägga
kommentarer till protokollet. De ska även granska att stadgar, partiprogram, arbetsordningar
och kongressbeslut följs. Medlemsombud kan aldrig beläggas med tystnadsplikt av styrelsen.

§ 8 Öppenhet
Alla kallelser, motioner, beslut och justerade protokoll ska i normalfallet publiceras på partiets
digitala plattform som ska vara öppen och tillgänglig för alla medlemmar.

§ 9 Valberedningen
A. Valberedning består av ett udda antal, 5 till 15 ledamöter. Kongressen väljer
ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. Valberedningen är beslutsmässig
när minst hälften är närvarande. Ordförande vid mötet har utslagsröst.
B. Valberedningen bereder valärenden till nästföljande kongress och eventuella
fyllnadsval. Valberedningen kan föreslå flera kandidater till samma post för att ge
medlemmarna möjlighet att välja. Observera att valberedningen inte kan bereda val
som sker i medlemsomröstning utan endast val som sker på kongressen.
C. Medlemmar i valberedningen får inte samtidigt sitta i styrelsen.

D. Valberedningen har möjlighet att fyllnadsvälja revisorer och medlemsombud.

§ 10 Revisorer
Partiets räkenskapsår avslutas per kalenderår. Räkenskaperna överlämnas för revision
senast en månad före kongressen. Revisorernas berättelse överlämnas till styrelsen senast
en vecka före kongressen.
A. Revisionsgruppen består av tre ledamöter som väljs på ett år. Ordförande utses
bland ledamöterna. Om ledamot avgår från nämnden fylls posten på nästföljande
kongress. Valberedningen kan fyllnadsvälja revisorer.
B. Revisionsgruppens uppgift är att granska riksorganisationens verksamhet och
räkenskaper. I det ingår att agera stödjande till riksorganisationens verksamhet under
verksamhetsåret.
C. Revisorerna avger revisionsberättelse till kongressen och kan rapportera till styrelsen
vid behov.
D. Till stöd kan kongressen välja en auktoriserad eller godkänd revisor på ett år.


§ 11 Firmateckning
Partiets firmatecknare är kassören och partiets talesperson var för sig. Styrelsen kan utse
ytterligare firmatecknare.


§ 12 Beslut
Som beslut gäller den mening som fått flest röster (enkel majoritet). Vid lika röstetal görs ny
votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om frågan är av sådan art att
ett avgörande måste träffas har mötesordföranden utslagsröst. Omröstning sker öppet. Vid
personval hålles sluten omröstning om fler är föreslagna än det antal som skall väljas, om
någon så begär. Endast närvarande medlemmar har rösträtt, röstning via ombud eller fullmakt är inte möjligt. Beslut om det övergripande partiprogrammet fattas med två tredjedels majoritet. Vid personröstning ska styrelsen besluta om arbetsordning för hur röstningen går till. Rösträkning på kongressen vid personval hanteras av rösträknare som valts av kongresen, och medlemsombuden ska ha insyn rösträknarnas arbete.

§ 13 Medlemsomröstning
Följande regler gäller för medlemsomröstning:
A. Kongressen, en tredjedel av styrelsen eller 10 % av medlemmarna kan begära att
genomföra medlemsomröstning.
B. I medlemsomröstningar får alla medlemmar rösta som varit medlemmar i en månad
innan omröstningen utlyses.
C. Medlemsomröstning måste genomföras om dessa frågor:
I. Att gå till val med gemensam plattform med ett eller flera partier.
II. Att välja partigrupp att ingå i EU-parlamentet.
III. Att bilda regering.
IV. Att till regeringsbildare lämna namnförslag på ministrar.
D. Omröstning ska utlysas minst fjorton dagar i förväg på ett sätt som når samtliga
medlemmar. Undantag gäller punkt III och IV som ska utlysas minst två dagar i
förväg och slutföras inom 24 timmar. Punkt I eller II behöver inte beslutas i
medlemsomröstning om de beslutats vid den senaste kongressen. Se avsnitt nedan
(§19) för regler kring ministrar.


§ 14 Uteslutning
A. En medlem som motverkar eller på annat sätt allvarligt skadar partiet får uteslutas ur
partiet. Uppräkningen i följande underparagrafer är exempel, inte en uttömmande
lista.
I. Att kandidera för ett annat parti i ett val där Vändpunkt ställer upp ska anses
motverka partiets ändamål. Detsamma gäller att acceptera ett förtroendeuppdrag för
ett sådant parti.
II. Att allvarligt störa eller hindra partiets verksamhet ska anses skada partiet.
III. Att utsätta annan medlem eller anställd i organisationen för trakasserier ska anses
skada partiet.
B. Beslut om uteslutning får bara fattas av styrelsen och gäller då samtliga nivåer i
partiet.
C. Istället för uteslutning får styrelsen besluta att medlemmen under viss tid, maximalt
fyra år, inte får nomineras av partiet till politiska förtroendeuppdrag.
D. Styrelsen kan utse ett utskott, som kan bestå av medlemmar både inom och utom
styrelsen, som bereder uteslutningsärenden bestående av minst tre personer. Ett
enigt utskott kan ta beslut om att rekommendera uteslutande eller nomineringsförbud
för styrelsen och under tiden fram till styrelsens beslut har medlemmen inte rätt att
delta i partiets verksamhet.
E. Beslut om uteslutning fattas med röstplikt. För bifall krävs två tredjedels majoritet
bland de avgivna rösterna. Om beslut gäller uteslutning av medlem i styrelsen har
den personen inte rätt att delta i beslutet.
F. För väckande och beredning av ärenden om uteslutning gäller att ärenden får endast
väckas av en distriktsstyrelse, en styrelseledamot, medlemsombud eller
huvudsekreteraren. Den som väcker ärendet ska tydligt redovisa grunderna för
begäran om åtgärder.

§ 15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan av kongressen ändras genom beslut med två tredjedelars majoritet på
kongressen. För att möjligöra flexibilitet med organisationens former under partiets grundandefas gäller en särskild ordning att styrelsen har möjlighet att genomföra ändringar i organisationens stadgar till och med söndagen den 24:e februari år 2019. Sådana beslut tas med två-tredjedels majoritet.


§ 16 Upplösning
Partiet kan upplösas genom beslut med tre fjärdedelars majoritet på två på varandra följande ordinarie kongresser. Vid beslut om upplösning fattas även beslut om hur partiets tillgångar skall disponeras.


§ 17 Talesperson
A. Kongressen väljer, före val av styrelsen, en talesperson.
B. Talespersonen väljs samtidigt till styrelsen.
C. Talespersonens uppgift är att företräda partiet och föra ut dess åsikter och att leda
partiet.
D. Om talespersonen avgår ska nyval ske vid en kongress och till dess väljer styrelsen
en tillförordnad talesperson.
E. Talespersonen kan samtidigt vara riksdagsledamot eller EU-parlamentariker. Den
kan även föreslås som minister, den ska då väljas i medlemsomröstning enligt §13
på samma sätt som alla förslag på ministrar.
F. Talespersonen väljs av kongressen på ett år, högst åtta år i följd. Person som varit
talespersonkan sen inte väljas till samma uppdrag igen inom fyra år.

§ 18 Huvudsekreterare
A. Huvudsekreteraren väljs av kongressen på ett år, högst åtta år i följd.
B. Huvudsekreteraren är sammankallade för styrelsen, ska samordna styrelsens arbete
och har ansvar för att styrelsens administrativa arbete fungerar. Huvudsekreteraren
ska även ha översikt över partiets verksamhet, vara en sammanhållande länk i
organisationen och svara för externa kontakter utifrån sitt uppdrag.
C. Om huvudsekreterare saknas kan styrelsen fyllnadsvälja.
§ 19 Talespersoner i politiska sakfrågor och ministrar
A. Talespersoner i politiska sakfrågor utses av riksdagsgruppen, i samråd med partiets
talesperson. Har inte partiet en riksdagsgrupp utser styrelsen talespersoner i politiska
sakfrågor. I det fall en talesperson i politisk sakfråga inte är riksdagsledamot är den
ständigt adjungerad till riksdagsgruppens möten.
B. När partiet ingår i regeringsförhandlingar, ska förslag på ministrar (statsråd) som
lämnas till regeringsbildare bestämmas genom en medlemsomröstning.
C. Förslag på ministrar kan lämnas in av partiets övergripande talesperson en tredjedel
av styrelsen, en tredjedel av riksdagsgruppen, valberedningen eller en enig
medlemsombudsgrupp.
D. Partiets övergripande talesperson ska samordna arbetet för talespersonerna i
politiska sakfrågor.

§ 20 Distrikt, avdelningar och medlemsmöte
A. Lokalavdelning omfattar en kommun. Distrikt omfattar ett län eller en region. Med
region menas i kommunalrättsligt sammanhang.
B. Styrelsen kan efter ansökan anta en förening som lokalavdelning för en kommun
som idag saknar egen avdelning, eller ett distrikt för ett län eller en region som idag
saknar distrikt. En lokalavdelning måste bestå av minst tio medlemmar.
C. Styrelsen kan efter ansökan anta föreningar utanför Sveriges gränser som
utlandsavdelningar till partiet.
D. Distrikts och lokalavdelningars stadgar ska följa samma principer som rörelsens
stadgar och får inte strida mot dem. Ändamålsparagrafen ska vara densamma.
E. Distrikt och lokalavdelningar är självstyrande inom de ramar som anges i dessa
stadgar.
F. Medlemsmötet är det högsta beslutande organet i lokalavdelningar och distrikt. Till
det ska alla medlemmar ha tillträde. För distriktets högsta beslutande organ kan
ombudssystem införas om samtliga ingående lokalavdelningar och distriktets
medlemmar så beslutar. Ombuden till distrikten utses i sådana fall av de ingående
lokalavdelningarnas medlemsmöten. Fördelningen av ombud ska vara proportionerlig
till antalet medlemmar, och varje lokalavdelning ska garanteras ett minimiantal
ombud (minst ett).
G. För att kunna väljas till förtroendeuppdrag för partiet av ett medlemsmöte måste man
först ha deltagit i ett informationsmöte hållet av en lokal företrädare. Med lokal
företrädare menas person utsedd att hålla i informationsmöte av lokal eller regional
styrelse eller, om sådan saknas, styrelsen för riksorganisationen. Informationsmöten
ska hållas regelbundet.


§ 21 Listsättning, riksdagsgruppens och EU-parlamentarikernas roll
A. Om partiet vinner mandat i EU-parlamentet eller riksdagen i val så har partiet en
riksdagsgrupp och en delegation i EU-parlamentet som består av de som valts på
partiets valsedlar i respektive val.
B. Riksdagsgruppen och EU-parlamentarikerna är ett stöd för talespersonen i
rikspolitiska frågor och EU-frågor. Om partiets talesperson inte är riksdagsledamot är
den ständigt adjungerad till riksdagsgruppen. Detsamma gäller talespersoner i
politiska sakfrågor. För riksdagsgruppen och EU-parlamentarikerna gäller att en
företrädare för partiet aldrig kan lova alla andras röster i en förhandling med andra
partier, antalet röster som kan levereras beror på hur många som accepterar
resultatet. Varje förtroendevald har rätt att försvara medlemmarnas och väljarnas vilja
så länge de är förenliga med partiets grundvärderingar.
C. Riksdagsgruppen och EU-parlamentarikerna ska ge rapport om sitt arbete inför varje
kongress. Denna rapport skall läggas upp på partiets digitala plattform.
D. Kongressen beslutar vilka val partiet ska ställa upp i och om man ska använda en
lista för hela landet eller olika listor för olika valkretsar. Om kongressen beslutar att
partiet ska ställa upp i kommun- och/eller regionval är det sedan upp till varje
lokalavdelning eller distrikt att ta beslut om att ställa upp i de valen baserat på lokala
förutsättningar.
E. Namnen på partiets valsedlar till riksdagsvalet som gäller för hela landet eller EU-
parlamentsval ska fastställas genom medlemsomröstning eller vid en kongress.
Valsedlar i riksdagsval som gäller i en valkrets samt i regionval fastställs av
respektive distrikts medlemsmöte, medan valsedlar i kommunval fastställs av
respektive lokalavdelnings medlemsmöte. Inför valet till EU-parlamentet 2019 gäller
på grund av praktiska skäl den ordningen att partiets kandidatlista fastställs av
styrelsen.
F. Listor till val ska vara parvis könskvoterade.
G. Distrikt som omfattar mer än en riksdagsvalkrets får besluta att riksdagsvalsedlar
istället ska fastställas på valkretsnivå om valsedlarna inte fastställs nationellt. I distrikt
som omfattar mer än en regionvalkrets får beslut om listor till region delegeras. Två
eller flera distrikt får besluta att ha en gemensam process för fastställande av
riksdagsvalsedlar.

§ 22 Förtroendevalda
A. Styrelsen och valberedningen i riksorganisationen samt talespersonerna i politiska
sakfrågor ska bestå av minst en tredjedel av varje kön och sträva efter en jämn
könsfördelning.
B. Ingen får inneha en plats i något organ i riksorganisationen längre än nio år i följd. Riksdagsledamot får sitta tre mandatperioder. Statsråd får sitta 12 år. EU-
parlamentariker får sitta två mandatperioder. Samma person får efter det inte väljas till samma uppdrag igen inom tre år.
C. Ingen får samtidigt vara ledamot i styrelsen, valberedningen eller revisionsgruppen.
Ingen får vara både medlemsombud och styrelseledamot.
D. Personer som är anställda av partiet på någon nivå får inte sitta i något av
riksorganisationens organ. Det gäller även politiskt anställda inom statsförvaltningen.
Detta gäller inte förtroendevalda arvoderade av organisationen.

§ 23 Delegation, adjungering och närvarorätt
A. Partiets organ har rätt att delegera beslut.
B. Delegation kan återkallas när som helst.
C. Vidaredelegation får ske efter beslut av beslutande organ.
D. Beslut får inte delegeras till grupp som består av både förtroendevalda och anställda.
E. Partiets organ har rätt att besluta om eventuella adjungeringar till sina möten.
F. Med adjungering följer närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.